Naam van de instelling:  
Stichting tot behoud van het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk te Amersfoort

Fiscaal nummer:  
8540.86.997

Contactgegevens:
secretaris:  dhr. J. Heijungs, Amstelstraat 10, 3812 GD Amersfoort, Tel: 033-4630954

Doelstelling:
Het restaureren van het orgel in de Lutherse Kerk te Amersfoort, gebouwd door J.H.H. Bätz in 1766, en het doen van verder onderzoek naar dit orgel met het doel de kennis te vergroten omtrent de door J.H.H. Bätz gebouwde orgels in Nederland

Beleidsplan: 
Zie de pagina BELEIDSPLAN

Bestuur van de stichting:
voorzitter:                          dhr. G. (George) Onderdelinden
secretaris:                           dhr. J. (Jeroen) Heijungs
penningmeester:                  dhr. W. (Wim) Oosterom
lid:                                     mw. ds. M.D. (Diederiek) van Loo
lid:                                     mw. A.E. (Ank) Fürst-Bürmann

Beloningsbeleid:
De bestuurders doen hun werk op basis van vrijwilligheid zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Kosten die zij maken ten behoeve van de Stichting worden wel vergoed.

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 
Zie de pagina Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording: 
Zie de pagina Financieel verslag 2016

Comité van aanbeveling:
Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort
Klaas Zwanepol, hoogleraar Lutherana
Johan Luijmes, artistiek leider Orgelpark Amsterdam
Jan Jansen, voormalig Domorganist Utrecht
Hans Mudde, voormalig lid Commissie Orgelzaken PKN
Aart Veldhuizen, notaris te Amersfoort

Beleidsplan                                                                     september 2014

Doelstellingen van het beleidsplan
In dit beleidsplan wordt de missie van onze stichting verwoord en op welke wijze het bestuur hier de komende jaren invulling aan wil geven. Het beleidsplan vormt daarmee een hulpmiddel of richtsnoer bij de te volgen weg, de besluiten die genomen dienen te worden etc. Uitganspunt van het beleid vormen ten allen tijde de statuten van de stichting.

Statuten van de Stichting tot het behoud van het Bätz-orgel in de Lutherse kerk zijn uitgangspunt
Op 11 juni 2014 is de Stichting Behoud Bätz orgel opgericht. In haar Statuten staat dat de stichting ten doel heeft het restaureren van het Amersfoortse Bätz orgel in de Lutherse kerk alsmede het doen van verder onderzoek om de kennis omtrent Bätz orgels in Nederland te vergroten.

De Stichting tracht haar doel mede te bereiken door het verwerven van fondsen. De Stichting beoogt niet het maken van winst, maar verricht wel commerciële activiteiten ter bevordering van het doel van de Stichting. Elk kalenderjaar wordt er een jaarrekening vastgesteld.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De Stichting heeft een ideële doelstelling. Al het werk wordt gedaan op basis van vrijwilligheid, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Eventueel ten behoeve van de stichting gemaakte kosten worden wel vergoed.

Restauratie, onderhoud en gebruik
De laatste beperkte renovatie aan het orgel is eind vorige eeuw uitgevoerd, daarna heeft er wel regulier onderhoud plaatsgevonden.  De technische toestand van het orgel is echter dermate verslechterd dat een grondige restauratie nodig is om dit unieke instrument van J.H.H. Bätz te behouden voor de reguliere begeleiding van erediensten en in het bijzonder voor artistieke uitvoeringen op dit oudste orgel van Amersfoort.

Geldwerving
Voor de noodzakelijke restauratie van het Bätz orgel zijn gelden nodig. Deze gelden zullen op verschillende wijzen worden verworven, namelijk:
             
-verwerven van fondsen
            
-verkrijgen van subsidies
            
-verkrijgen van donaties of legaten,
            
-het houden van acties

Beheer van vermogen
Het beheer en de besteding van het vermogen hebben ten doel de noodzakelijke restauratie aan het Bätz orgel te kunnen uitvoeren. De Lutherse kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) en de PGA zal bij voldoende middelen verkregen door de Stichting opdracht geven voor de restauratie van het Bätz orgel.

Bij de oprichting van de stichting waren er nog geen liquide middelen


Inhoudelijk jaarverslag 2016

Kenmerkte het jaar 2015 zich vooral in het bekendmaken van onze activiteiten en het benaderen van diverse fondsen voor een bijdrage aan het herstelplan van het Bätz orgel. In 2016 heeft de restauratie plaatsgevonden.

Begin 2016 zijn er voldoende toezeggingen binnen om met de uitvoering van de restauratie te gaan beginnen. In februari zijn met orgelmaker Flentrop de laatste details van de opdracht en uitvoering besproken en op 7 maart is het contract getekend. In april is met de demontage van de orgelpijpen begonnen. Alle pijpen zijn eerst gemerkt voordat ze naar de werkplaats van Flentrop in Zaandam zijn gebracht. Ook de windvoorziening, balgen en claviatuur zijn verwijderd en naar Zaandam gebracht. Daar is alles schoon gemaakt en waar nodig gerepareerd. In juni is aan schildersbedrijf  De Jongh uit Waardenburg opdracht gegeven om de orgelkast te schilderen en het snijwerk te vergulden. Eind augustus zijn de pijpen en andere onderdelen weer naar Amersfoort gebracht voor remontage van het orgel. Daarna is de intonatie begonnen en in november afgerond.

Op 26 november is het gerestaureerde orgel feestelijk in gebruik genomen door de orgeladviseurs Peter van Dijk en Jan Jaap Steensma en afgesloten met een prachtig concert door o.a. Jan Jansen en Cees-Willem van Vliet . De dag was een orgel marathon georganiseerd en werd het orgel door diverse organisten bespeeld.

Voor de restauratie hebben 17 fondsen een toezegging gedaan voor een in totaalbedrag van € 94.000. Eind 2016 is voor de 2e keer een fondsenwervingscampagne gestart onder alle leden van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Door middel van een eenmalige machtiging kunnen de leden een gift geven voor het herstel van het orgel en gebruik maken van de culturele ANBI status van de Stichting. Dit houdt in dat wie een gift overmaakt aan onze stichting, 125% van het gegeven bedrag mag aftrekken voor de inkomstenbelasting, waarbij voor de giftenaftrek in het algemeen een drempel en een maximum gelden. In 2016 is aan particulieren giften een bedrag van € 6.500  ontvangen.

De website van de Stichting is voortdurend geactualiseerd om de waarde en betekenis van het Bätz-orgel onder de aandacht te houden. Verder zijn veel foto’s, de dispositie van de pijpen en een geluidsfragment van het orgel en krantenartikelen op de website geplaatst. Een thermometer geeft aan hoever de  financiële dekking ervoor staat. Verder is een soort ‘nieuwsrubriek’ toegevoegd waar de laatste nieuwsfeiten worden vermeld.

De nodige publiciteit is bereikt met een uitgebreid artikel over de diverse werkzaamheden van Flentrop aan de onderdelen van het orgel in het dagblad AD. In het kerkblad Drieluik van de PGA en de lokale kranten is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de restauratie en ingebruikname van het oudste orgel in Amersfoort.

 

Amersfoort, 16 maart 2017

 


Financieel Verslag 2016 

Inhoud:

- Jaarverslag

- Jaarrekening

- Balans per 31 december 2016.

- Staat van baten en lasten 2016.

- Toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

 

Jaarverslag

Op 11 juni 2014 is de Stichting Behoud Bätz orgel opgericht. De stichting heeft als doel het restaureren van het Amersfoortse Bätz orgel in de Lutherse kerk, alsmede het doen van verder onderzoek om kennis omtrent Bätz orgels in Nederland te vergroten.

Het belangrijkste doel is het realiseren van de restauratie. De restauratie is inmiddels uitgevoerd. Eind november 2016 is het gerestaureerde orgel weer feestelijk in gebruik genomen  en op 15 februari 2017 heeft de definitieve oplevering plaats gevonden. Op grond hiervan zal er nog zeer beperkt meerwerk worden uitgevoerd.

In het verslagjaar heeft het bestuur zich ingezet om fondsen te verwerven om de restauratie mogelijk te maken. Hiertoe zijn een groot aantal fondsen aangeschreven, zijn er publieksacties gehouden en zijn onder meer via het adressenbestand van Drieluik particulieren aangeschreven om een bijdrage te leveren. Het bestuur bedankt alle gevers voor hun bijdrage. Zonder uw inspanning en bijdrage was dit mooie resultaat niet mogelijk geweest. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het kleine tekort inzake de restauratie  ( € 1.495 ) ook nog binnen komt.

 

15 februari 2017,

Stichtingsbestuur Bätz orgel Amersfoort.

 

1Voorzitter : G. Onderdelinden

Secretaris : J. Heijungs

Penningmeester : W. Oosterom

Balans per 31 december 2016

(na voorgestelde resultaatbestemming)

 

                                                                       31-12-2016                          31-12-2015      

Activa 

Vaste activa

                                                                                0                                             0

 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende

Activa                                                               31.245                                          50.212

Liquide middelen                                            5.565                                          14.363      

                                                                          36.810                                         64.575                                                         

Passiva

 

Eigen vermogen

Algemene reserve                                           0                                                  0

 

Restauratiefonds                                        -/-  1.495                                         64.575                                                        

 
Kortlopende schulden

en overlopende passiva                               38.305                                           0                            

                                  

                                                                           36.810                                         64.575       

    

Staat van baten en lasten over 2016

 

                                                                                  2016                                       2015

                                                                            EUR           EUR                 EUR        EUR

Opbrengsten

Toezeggingen fondsen                                32.233                                                  58.700

Particuliere giften                                             6.716                                                    5.421

Subsidies fondsen                                           2.000

Bijdrage PGA                                                  50.000

Rente                                                                        12                                                         12

Diversen                                                                     0                                                          0   

                                                                             90.961                                              64.133  

Kosten

Website                                                                       44                                                      44

Drukkosten                                                               207                                                   236

Opening/fondsenwerving                                   2.237                                                       0

Administratiekosten                                                500

Secretariaat                                                                22                                                     56

Bankkosten                                                               102                                                    10

 

Som der bedrijfslasten                                         3.112                                                  346

 

Resultaat bestemd voor doelstelling              87.849                                             63.787          

TOELICHTING OP DE BALANS en winst en verliesrekening.

 

Algemene toelichting

 
 1. Activiteiten.

 

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het werven van fondsen ten behoeve van de restauratie van het Amersfoortse Bätz orgel in de Lutherse Kerk van Amersfoort en het doen van onderzoek om de kennis van Bätz orgels in Nederland te vergroten. De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Stichting heeft een ANBI erkenning als culturele stichting.

 
 1. Vestigingsadres

 

De stichting is per medio 2014 gevestigd op Noorderwierweg 131, 3812 DD  te Amersfoort.

 

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

 

2.1 Algemeen

 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

 

2.2 Vergelijking voorgaand jaar

 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.  

 

2.3 Vorderingen

 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

 

2.5 Liquide middelen

 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 1 jaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

3. Grondslagen voor bepaling resultaat

 

3.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de toegezegde bedragen en de ontvangen giften en de kosten en andere lasten over het jaar. De positieve resultaten worden toegevoegd aan het restauratiefonds. Zodra de restauratie start worden de kosten van de restauratie ten laste gebracht van het restauratiefonds.

 

3.2 Opbrengsten

 

De opbrengsten worden genomen in het jaar waarin we een schriftelijke toekenning van een fonds hebben ontvangen, dan wel als we een gift hebben ontvangen.

 

3.3 Kosten

 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het boekjaar.

 

4. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

 

4.1 Vorderingen en overlopende activa

 

Tot het einde van dit boekjaar hebben we in totaal toezeggingen van 18 fondsen, voor in totaal een bedrag van € 94.200. Hiervan is per 31 december € 61.200 overgemaakt. Per saldo is er van het toegezegde bedrag nog te ontvangen € 33.000,-. Het moment waarop bedragen worden overgemaakt verschilt per fonds. Sommige fondsen maken het bedrag over op het moment van de start van de restauratie, andere fondsen doen dit bij het afronden van de restauratie. Nu de restauratie is afgerond zal het bestuur bij alle fondsen het resterende bedrag van de toezegging gaan declareren. Op deze vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid getroffen van € 1.767 omdat enige fondsen hebben aangekondigd een correctie toe te passen als de werkelijke restauratiekosten lager uitvallen dan het begrote bedrag. Naast de vorderingen inzake de restauratie is er nog een overlopende post van € 2.000,-.

 

4.2 Liquide middelen

 

Het bedrag van € 5.655,- staat voor € 2.012 op een spaarrekening en voor € 3.643,- op de lopende rekening. Beide bedragen zijn terstond opvraagbaar.

 

4.3 Restauratiefonds

 

Het verloop van het restauratiefonds is als volgt.

 

Stand 31 december 2015                            € 64.575

Bij: resultaat jaarrekening 2016                 € 87.909

 

Totaal bij                                                          € 87.849

 

Subtotaal                                                      € 152.424

 

Af: restauratie bouwkosten                        - 153.919

 

Stand restauratiefonds 31 december 2016 -/-  €    1.495

 

4.4 Te betalen posten

 

Deze post bestaat uit de volgende posten:

 
 • Nog te betalen restauratiekosten      € 11.096

 • Rekening courant PGA                       € 27.209

Totaal                                                                   € 38.305

 

 

Een specificatie van de restauratiekosten en de kosten fondsenwerving staat in bijlage 1 van deze jaarrekening.

 

Specificatie van de restauratiekosten

 

                                                      Begroot               Werkelijke

                                                                                    Uitgaven

                                                                 €                      €   

Offerte orgelbouwer                                                     116.740          

Reis- en verblijfskosten                                                   5.370

Loon/ prijsstijgingen                                                         3.660

Subtotaal orgelbouwer                125.770                 124.360,20

Onvoorzien restauratie                     6.050                      1.696,72  

Orgeladviseur                                    8.430                       6.776,79          

Schilderwerk                                    20.000                    17.487,50   

Elektra                                                 3.000                      2.341,16

Bouwkundige voorzieningen          5.000                      1.256,95    

 

Totaal bouwkosten restauratie   168.250                 153.919,30

 

Kosten fondsenwerving

 

Kosten 2014                                                                      1.059

Kosten 2015                                                                          346

Kosten 2016                                                                       3.112

 

Totaal kosten fondsenwerving     6.750                        4.517

 

Totaalkosten restauratie          175.000                     158.436

 

De definitieve restauratiekosten komen € 16.500 lager uit dan de begroting, met name  doordat de posten onvoorzien (€ 4.400), de post orgeladviseur (€ 1.650) , de post schilderwerk (€ 2.500) en de post bouwkundige voorzieningen (€ 3.700) en de post fondsenwerving (€ 2.000) lager uit kwamen dan begroot. Op basis van uitgevoerd onderzoek bleek de post bouwkundige voorziening voor het enigszins doorgezakte balkon waar het orgel op staat, niet nodig te zijn. De kosten fondsenwerving waren lager doordat we de fondsen sneller bij elkaar hadden, dan we hadden ingeschat.
 

Bijlage 1 bij jaarverslag 2016

 

Overzicht bijdragen van fondsen

 
 1. Luthers Diakonessenhuis Fonds (tot 2026 lening, daarna gift)            7.500

 2. Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch fonds                                                10.000

 3. Kattendijke/Drucker Stichting                                                                      1.000

 4. Maatschappij van Welstand                                                                      10.000

 5. Fundatie van den Santheuvel, Sobbe (Olga Heldring Fonds)              1.700

 6. Insinger Stichting                                                                                           5.000

 7. K.F. Hein Fonds                                                                                              5.000

 8. Lidmaten fonds Evangelisch Lutherse Gem. Rotterdam                       5.000

 9. Stichting Orgelfonds Mooy                                                                          2.500

 10. Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel                                    3.500

 11. Stichting Sint Nicolaas Gasthuis                                                                5.000

 12. Meindersma-Sybenga Stichting                                                                3.000

 13. Stichting Bonhomme Tielens                                                                     2.500

 14. Prins Bernhard Cultuurfonds (Ingwersen-Bax Fonds)                        10.000

 15. Stichting Dioraphte                                                                                    20.000

 16. Provinciaal Utrechts Genootschap                                                           1.000

 17. Gilde Amersfoort                                                                                          1.000

 18. Sociaal Cultureel Fonds van De Amersfoortse Verzekeringen             500

                                                                                                                                   94.200

 
Inhoudelijk jaarverslag 2015

In begin 2015 zijn aan de hand van het in 2014 opgestelde plan van aanpak ongeveer 30 fondsen benaderd voor een bijdrage aan het herstelplan van het Bätz orgel. Een 12 -tal fondsen hebben reeds een toezegging gedaan. Een aantal fondsen moeten nog een beslissing nemen en helaas hebben 13 fondsen aangegeven momenteel andere prioriteiten te hebben. In oktober is een nieuwe ronde gestart om fondsen te benaderen. In 2015 is in totaal een bedrag van bijna € 60.000 toegezegd door de diverse fondsen.

Eind 2015 is een fondsenwervingscampagne gestart onder alle leden van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Door middel van een eenmalige machtiging kunnen de leden een gift geven voor het herstel van het orgel en gebruik maken van de culturele ANBI status van de Stichting. Dit houdt in dat wie een gift overmaakt aan onze stichting, 125% van het gegeven bedrag mag aftrekken voor de inkomstenbelasting, waarbij voor de giftenaftrek in het algemeen een drempel en een maximum gelden. Bedrijven kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een gift aan onze stichting opvoeren als aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. Tot een zeker maximum mogen zij het gegeven bedrag met 50% verhogen. In 2015 is aan particulieren giften een bedrag van € 5.500  ontvangen.

De website van de Stichting is gedurende het jaar geactualiseerd om de waarde en betekenis van het Bätz-orgel onder de aandacht te houden. Verder zijn veel foto’s, de dispositie van de pijpen en een geluidsfragment van het orgel op de website geplaatst. Op deze site wordt ook gewezen op de mogelijkheid tot doneren en op het fiscale voordeel van een gift aan de Stichting. Een thermometer geeft aan hoever de  financiële dekking ervoor staat. Verder is een soort ‘nieuwsrubriek’ toegevoegd waar de laatste nieuwsfeiten worden vermeld.

De nodige publiciteit is bereikt met een uitgebreid artikel over de huidige slechte staat van het orgel en de noodzakelijke herstelmaatregelen in het dagblad AD. In het kerkblad Drieluik van de PGA is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de Stichting. Ook in het programmaboekje van  de zomer orgelserie in de Sint Joriskerk is aandacht besteed aan het herstel van het ‘oudste’ orgel van de stad Amersfoort. Zodra met de restauratie wordt begonnen zal opnieuw de publiciteit gezocht worden.

 

Amersfoort, 26 januari 2016

Jaarrekening

 Balans per 31 december 2015

Staat van baten en lasten 2015

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

 

Jaarverslag

Op 11 juni 2014 is de Stichting Behoud Batz orgel opgericht. De stichting heeft als doel het restaureren van het Amersfoortse Batz orgel in de Lutherse kerk, alsmede het doen van verder onderzoek om kennis omtrent Batz orgels in Nederland te vergroten.

Het belangrijkste doel is het realiseren van de restauratie. Hiertoe is € 175.000 nodig.

In het verslagjaar heeft het bestuur zich ingezet om fondsen te verwerven om dit doel te bereiken. Hiertoe zijn een groot aantal fondsen aangeschreven, zijn er publieksacties gehouden en zijn onder meer via het adressenbestand van Drieluik particulieren aangeschreven om een bijdrage te leveren.

11 januari 2016,

Stichtingsbestuur Batz orgel Amersfoort.

 

 

 

Balans per 31 december 2015

( na voorgestelde resultaatbestemming )

                                                                        31-12-2015                          31-12-2014     

Activa

Vaste activa

                                                                                          0                                            0

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende

Activa                                                                              50.212                                            0

Liquide middelen                                                          14.363                                       787      

                                                                                          64.575                                       788                                                     

                                                                                          64.575                                       788   

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve                                                                  0                                            0

Restauratiefonds                                                           64.575                                        788                                              

Kortlopende schulden

En overlopende passiva                                                        0                                            0                                                                                                        

                                                                                           64.575                                      788      

 

Staat van baten en lasten over 2015.

 

                                                             2015                                       2014

                                           EUR           EUR                 EUR        EUR

Opbrengsten

Toezeggingen fondsen               58.700                               0

Particuliere giften                        5.421                        1.650

Rente                                              12                               2

Diversen                                            0                           195

                                                                 64.133                              1.847 

Kosten

Website                                          44                             797

Drukkosten                                   236                             217

Activiteit kosten                               0                               13

Secretariaat                                     56                               26

Overige lasten                                 10                                 6

Som der bedrijfslasten                                  346                                1.059

 

Resultaat bestemd voor doelstelling       63.787                                    788         

 

 

Stichting Bätz Orgel Amersfoort, Amersfoort.

TOELICHTING OP DE BALANS en winst en verliesrekening.

1. Algemene toelichting

1.1 Activiteiten.

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het werven van fondsen ten behoeve van de restauratie van het Amersfoortse Batz orgel in de Lutherse Kerk van Amersfoort en het doen van onderzoek om de kennis van Batz orgels in Nederland te vergroten. De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Stichting heeft een ANBI erkenning als culturele stichting.

1.2 Vestigingsadres

De stichting is per medio 2014 gevestigd op Noordewierweg 131, 3812 DD  te Amersfoort.

 

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

 

2.2 Vergelijking voorgaand jaar.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.  

2.3 Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.5 Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 1 jaar. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 

3. Grondslagen voor bepaling resultaat

3.1 Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de toegezegde bedragen en de ontvangen giften en de kosten en andere lasten over het jaar. De positieve resultaten worden toegevoegd aan het restauratiefonds. Zodra de restauratie start worden de kosten van de restauratie ten laste gebracht van het restauratiefonds.

3.2 Opbrengsten

De opbrengsten worden genomen in het jaar waarin we een schriftelijke toekenning van een fonds hebben ontvangen, danwel als we een gift hebben ontvangen.

3.3 Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het boekjaar.

 

4. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

4.1 Vorderingen en overlopende activa.

In het boekjaar hebben we van 12 fondsen een toekenning ontvangen voor in totaal een bedrag van € 58.700. Hiervan hebben een drietal fondsen al een ( deel van het toegezegde ) bedrag overgemaakt. Dit is een bedrag van € 8.500,-. Per saldo is er van het toegezegde bedrag nog te ontvangen € 50.200,-. Het moment waarop bedragen worden overgemaakt verschilt per fonds. Sommige fondsen maken het bedrag over op het moment van de start van de restauratie, andere fondsen doen dit bij het afronden van de restauratie.

4.2 Liquide middelen

Het bedrag van € 14.363,- staat voor € 13.500 op een spaarrekening en voor € 863,- op de lopende rekening. Beide bedragen zijn terstond opvraagbaar.

4.3 Restauratiefonds.

Er is per eind december een bedrag beschikbaar voor de restauratie van € 64.575,-. Het totaal benodigde bedrag is € 175.000,-. De Protestante Gemeente Amersfoort die eigenaar is van het gebouw en orgel staat voor een bedrag van € 50.000 garant. Het bestuur streeft er naar om uiterlijk begin maart 2016 totaal € 100.000,- aan externe gelden binnen te hebben teneinde de restauratie te kunnen starten. Dit betekent dat we nog ruim  € 35.000 binnen moeten krijgen om te kunnen starten. Hierbij gaat het bestuur er vanuit dat we er in slagen om in 2016 en 2017 de resterende € 25.000 binnen te krijgen. In 2016 bestaat het orgel 250 jaar en het zou mooi zijn als we einde 2016 met het gerestaureerde orgel, met de kerst, een concert kunnen geven.

Inhoudelijk jaarverslag 2014

In de eerste maanden van 2014 is het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting tot Behoud van het Bätz-orgel in de Lutherse Kerk te Amersfoort. Vijf bestuursleden werden hiervoor gezocht en gevonden. Ook waren zes bekende personen bereid om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling, te weten:

 • Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort
 • Klaas Zwanepol, hoogleraar Lutherana
 • Johan Luijmes, artistiek leider Orgelpark Amsterdam
 • Jan Jansen, voormalig Domorganist Utrecht
 • Hans Mudde, voormalig lid Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland
 • ​Aart Veldhuizen, notaris te Amersfoort.

Op 28 mei 2014 werd de eerste bestuursvergadering gehouden onder voorzitterschap van de heer Rikus Schoemakers, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Deze  protestantse gemeente is eigenaar van de Lutherse Kerk aan de Langestraat in Amersfoort en daarmee ook van het Bätz-orgel.

Er ligt een restauratieplan klaar dat is opgesteld door orgeladviseur Peter van Dijk. Ook zijn enkele orgelbouwers benaderd om offertes uit te brengen voor dit restauratieplan. In principe is besloten dat Flentrop Orgelbouw dit plan gaat uitvoeren. Een van de voornaamste taken van de Stichting is ervoor te zorgen dat het hiervoor benodigde bedrag, ca. € 175.000, bijeen wordt gebracht. Bij dit bedrag zijn ook  bijkomende werkzaamheden (met name bouwkundige en schilderwerken) inbegrepen.

Een tweede doel van de Stichting is het bevorderen van de kennisvergroting inzake het unieke Amersfoortse orgel van J.H.H. Bätz, in de eerste plaats met het oog op een zo historisch verantwoord mogelijke restauratie van dit instrument, maar ook ten dienste van andere orgels elders in Nederland, gebouwd door deze zo belangrijke figuur Johann Heinrich Hartmann Bätz, die als in Duitsland opgeleide orgelbouwknecht naar Amsterdam emigreerde, eerst ging werken voor Christiaan Müller (maker  van onder andere het wereldberoemde orgel in de Sint-Bavokerk te Haarlem) en later een eigen bedrijf startte in Utrecht. Zijn nageslacht heeft dit bedrijf verder ontwikkeld tot de marktleider van Midden-Nederland (en ook daarbuiten) gedurende het grootste deel van de 19e eeuw.

Er zijn statuten opgesteld, toegesneden op beide bovengenoemde doelen van de Stichting. De oprichtingsakte werd op 11 juni 2014 bij notaris Beens te Amersfoort gepasseerd.

De Stichting heeft inmiddels een beleidsplan en een projectbegroting opgesteld en een Internet-website ontwikkeld. Ook is er een lijst van te benaderen externe fondsen opgesteld.

De Belastingdienst heeft de zogenaamde culturele ANBI-status aan de Stichting toegekend. Dit houdt in dat wie een gift overmaakt aan onze stichting, 125% van het gegeven bedrag mag aftrekken voor de inkomstenbelasting, waarbij voor de giftenaftrek in het algemeen een drempel en een maximum gelden. Bedrijven kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een gift aan onze stichting opvoeren als aftrekpost voor de vennootschapsbelasting. Tot een zeker maximum mogen zij het gegeven bedrag met 50% verhogen.

Op 6 september 2014 is het ‘startschot’ van de wervingscampagne gegeven in de vorm van een Open Dag in de Lutherse Kerk.  Op 14 september hebben honderden mensen deze kerk gedurende korte of wat langere tijd bezocht in het kader van Open Monumentendag. Op beide dagen kon men ook het fraaie, maar in gebrekkige staat verkerende Bätz-orgel beluisteren en bekijken.

In de projectbegroting wordt uitgegaan van € 65.000 aan inkomsten afkomstig van de eigenaar, van particulieren en van bedrijven. Voor de bekostiging van het overige deel, € 110.000, zal een beroep worden gedaan op fondsen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. In het begin van 2015 zal dit plan worden uitgevoerd, waarmee een belangrijk deel van de geldwerving op gang komt.

De website van de Stichting speelt een belangrijke rol bij het onder de aandacht brengen van de waarde en betekenis van het Bätz-orgel. Op deze site wordt ook gewezen op de mogelijkheid tot doneren en op het fiscale voordeel van een gift aan de Stichting. In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan vorm en inhoud van de website. Ook in 2015 zal het onderhoud van de site de nodige aandacht krijgen.

Amersfoort, 21 januari 2015

Financieel jaarverslag 2014

Staat van baten en lasten 2014

BATEN  LASTEN
Particuliere giften                    1.650,00   Ontwikkeling website 797,75
Diverse inkomsten 195,00    Drukkosten folder 217,00
Rente 2,35    Kosten Orgeldag 12,70
  Secretariaatskosten 25,84
  _________   Bankkosten ____6.15
   
TOTAAL 1.847,35    TOTAAL 1.059,44
   
  Batig saldo __787,91
    1.847,35

                                                                   
Balans per 31 december 2014

ACTIVA PASSIVA
   
Liquide middelen     787,91   Vermogen      787,91
       
TOTAAL 787,91   TOTAAL 787,91


Het saldo van €  787,91  staat op de bankrekening van de stichting en staat ter beschikking van de doelstelling.

Namens het bestuur van de Stichting.

Wim Oosterom,

Penningmeester van het bestuur.

Amersfoort, 12 januari  2015.